Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 31 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 41, 78 και 74 της από 09 Ιουλίου 2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 136) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4954/22 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 46731/13.07.2022, για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’αριθμ.14049/10-11-2021 Διακήρυξης που αφορά την «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος του Διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).

2. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κ. Ράμπια Αριστόδημου του Παναγιώτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α’». (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

3. Λήψη απόφασης για τον Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠεριβάλλοντοςκαΣταματοπούλου).
Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ΄αρ.1162/26.1.23 Απόφασης Προέδρου για τη χορήγηση διευκρινήσεων στον Διαγωνισμό: “Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Ν. Ύδρας” (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

4. Λήψη απόφασης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΠΑΔΑ για την ανάπτυξη και διαχείριση προγράμματος ανακύκλωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

5. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια σχολικών – έξυπνων γωνιών ανακύκλωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

6. Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης Διαγωνισμού Τεχνικού Συμβούλου Ύδρας για το έργο «Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ύδρας» (ΕΣΗΔΗΣ :192730) (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαλλίρη).

7. Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αρ. 449/22 περί ψήφισης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

8. Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αρ. 450/22 περί ψήφισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

9. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεως σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).

10. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).

11. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).


Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.