Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 18 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 2ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη Απόφασης για έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μεγάρων” (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής κα Μανιάτη).

2. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

3. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού μετά την τροποποίησή του με βάση το ν.4819/2021 (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

4. Έγκριση της υπ. αριθμ. 16.526/29-12-2021 Απόφασης Προέδρου επί διευκρινιστικών ερωτημάτων του διαγωνισμού «Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης).

5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς διαγωνισμού (Α’ φάση) με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης).

6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς διαγωνισμού (Α’ φάση) με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης).

7. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων συστημάτων ΑΕΕΚ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

8. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για τη σύμβαση με τίτλο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής για τη σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Κυθήρων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

9. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης, διευθέτησης & εξομάλυνσης πρανών κυττάρων του ΧΥΤΑ Φυλής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

10. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Υποστήριξης Δήμων Περιφέρειας Αττικής στην Υλοποίηση των Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή των Βιοαποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

11. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού «Προμήθεια Επιφανειακών Γωνιών Ανακύκλωσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

12. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας «THE NEWTONS LABORATORY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» για τμηματική παράταση “ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” μέχρι τέλους Ιανουαρίου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

13. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη οφειλών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

14. Λήψη απόφασης για αναζήτηση τίτλων κυριότητας από το Νομικό Συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

15. Λήψη απόφασης για αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

16. Λήψη απόφασης για δέσμευση οφειλών του ΕΔΣΝΑ(εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

17. Λήψη απόφασης για δέσμευση ή μη της φορολογικής ενημερότητας Δήμων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

18. Λήψη απόφασης για μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών της 2ης τροποποιητικής σύμβασης της υπ΄αριθμ. 14.307/17-12-2019 Συμφωνίας πλαίσιο (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

19. Παρουσία Επιδημιολογικής Έρευνας (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).

20. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεως σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

21. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

22. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας για άσκηση προσφυγής κατά της επιβολής τελών κυκλοφορίας έτους 2022 (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).


Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.