Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021 (Ορθή επανάληψη)

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021 (Ορθή επανάληψη)

Συνεδριάζει στις 29 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 2ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση βεβαίωσης στο Δ. Μάνδρας- Ειδυλλίας σχετικά με την αναγκαιότητα έργων διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 2. Λήψη απόφασης για χορήγηση βεβαίωσης στο Δ. Αγκιστρίου, ότι η πράξη με τίτλο : «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» περιλαμβάνεται ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο ΠΕΣΔΑ Αττικής» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 3. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Σ.Π.Α.Υ. βεβαίωσης στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ότι η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με το ΠΕΣΔΑ Αττικής καθώς και βεβαίωση διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 4. Λήψη απόφασης για χορήγηση βεβαίωσης στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ότι η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με το ΠΕΣΔΑ Αττικής καθώς και βεβαίωση διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 5. Λήψη απόφασης για χορήγηση βεβαίωσης στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ότι η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με το ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 6. Επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής και Οριστικής Παραλαβής τριάντα (30) Οχημάτων Διακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών με τις άδειες κυκλοφορίας και πινακίδων αυτών για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 7. Έγκριση Πρακτικού Ολοκλήρωσης Β.Ι Φάσης του διαγωνισμού με Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε Πράσινο Εργοστάσιο (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος) .
 8. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τον διαγωνισμό «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 9. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ Συμμόρφωσης με Απόφαση Α.Ε.Π.Π. & ματαίωσης Διαγωνισμού για την «Προβολή Δράσεων ΕΔΣΝΑ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Καψιμάλη).
 10. Έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος Προαίρεσης της Σύμβασης: «Αμοιβή για εργασίες Μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων για τη συμμόρφωση με τους όρους της ΑΕΠΟ 36395/2017» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευση και ανάδειξη Προσωρινού αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ (εισηγητής η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης κα Κοτσεκίδου).
 12. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης και ανάδειξη Προσωρινού αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ» (εισηγητής η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης κα Κοτσεκίδου).
 13. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό του Υποέργου 1 «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 14. Λήψη απόφασης παροχής διευκρινίσεων στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δνσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 15. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης για τη λειτουργία και συντήρηση του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (ΕΜΑ) στα Άνω Λιόσια (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 16. Έγκριση τευχών της Β.ΙΙ Φάσης του διαγωνισμού με Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε Πράσινο Εργοστάσιο (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 17. Διευκρινίσεις επί του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με Δήμους για την ανάπτυξη & διαχείρισης προγράμματος Ανακύκλωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 18. Ανάκληση των υπ. αρ. 274/20 και 449/20 ΑΕΕ για τροποποίηση της υπ. αρ. 14307/17.12.2019 σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 19. Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 20. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Αχαρνών για την σύμβαση συνεργασίας διάρκειας ενός (1) έτους για τις υπηρεσίες Λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 21. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Περάματος για την σύμβαση συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου, με αντικείμενο τον Λειοτεμαχισμό και την μεταφορά ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων καθώς και την μεταφορά οικιακών απορριμμάτων και έγκριση σχεδίων σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 22. Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ευθύνης ΕΔΣΝΑ – ΣΜΑ και Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 23. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών- Τεχνικών Προσφορών και οικονομικών προσφορών για την Ανάδειξη Αναδόχου του συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής γεφυροπλαστιγγών και προμήθεια ανταλλακτικών ζυγιστικών διατάξεων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Αρβανίτης).
 24. Λήψη απόφασης ανανέωσης ή μή παραχώρησης των οχημάτων με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ-8284, ΚΗΟ-3365 & ΚΗΙ-6079 στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 25. Έγκριση υπ. αρ. πρωτ. 365/13-01-2021 Απόφασης Προέδρου για παράταση χρόνου της σύμβασης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συσκευών UVC για απολύμανση αέρα COVID-19» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 26. Σύσταση πάγιας προκαταβολής του ΕΔΣΝΑ έτους 2021 και ορισμός υπολόγου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 27. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (μάσκες κ.λ.π.) του προσωπικού του ΕΔΣΝΑ λόγω COVID-19 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 28. Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης διεκπεραιωτή για οχήματα διακριτής συλλογής Ανακυκλώσιμων υλικών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 29. Λήψη απόφασης για απόδοση αντισταθμιστικών οφελών στο Δήμο Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 30. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της τέταρτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 31. Λήψη απόφασης για προμήθεια οικίσκων στα πλαίσια της πράξης Π.Ν.Π. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412 (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου).
 32. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 33. Παροχή νομικής γνώμης για την οριστική παραλαβή των έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ Μεγάρων και ΧΑΔΑ Κερατέας με Δ/νουσα Υπηρεσία την Δ/νση Περιβάλλοντος (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 34. Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο και καταβολής αμοιβής, για την αναζήτηση των σχετικών εγγράφων και στοιχείων, τη νομική επεξεργασία τους και την κατάρτιση εμπεριστατωμένου γνωμοδοτικού σημειώματος, επί της με αρ.πρωτ. ΕΜΠ.9/21.1.2021 Αιτήσεως του Αν. Δ/ντή Γ. Ζαχαρόπουλου προς τον κ. Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 35. Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο και καταβολής αμοιβής, για την εκπροσώπηση του ΕΔΣΝΑ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά τη συζήτηση της από 29.12.2020 (γεν.αρ.κατ.93111/2020) αγωγής «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» σε βάρος ΕΔΣΝΑ (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.