Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 29ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 29ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 24 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 29ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Έγκριση 1ου , 2ου και 3ου Πρακτικών Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).

2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της σύμβασης για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης).

3. Λήψη απόφασης για την ανασύσταση και επανενεργοποίηση της «Επιτροπής απομάκρυνσης του Αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών επικινδύνων αποβλήτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13598/03.11.2021 σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες Εξευγενισμού & Διαχείρισης Υλικών & Υπολειμμάτων ανακύκλωσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

5. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

6. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Νέας Σμύρνης (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

7. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Ωρωπού (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

8. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας μετά την τροποποίησή του με βάση το ν.4819/2021 (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

9. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού κλήρωσης, ορισμού συμμετέχοντος μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

10. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού κλήρωσης, ορισμού συμμετέχοντος μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΜΕΓΑΡΩΝ» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

11. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

12. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΔΣΝΑ (XYTA Φυλής) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

13. Εισήγηση περί αιτήματος της εταιρείας ERGOTRAK για παράταση χρόνου παράδοσης υδροφόρου οχήματος (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

14. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί ανακοπών του Δήμου Αλίμου (επανασυζήτηση) (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

15. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί προσφυγής της Sterimed AE (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

16. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 11019/2021 απόφασης του 28ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

17. Λήψη απόφασης για παροχή νομικών υπηρεσιών επί υποθέσεων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

18. Συμπλήρωση της με αρ. 228/2021 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, περί ανάθεσης χειρισμού υποθέσεωv σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

19. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεως σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

20. Aνάθεση εντολής χειρισμού υποθέσεως σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.