Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 28ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 28ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 06 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 41, 78 και 74 της από 09 Ιουλίου 2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 136) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4954/22 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 46731/13.07.2022, για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση μελέτης για προμήθεια-εγκατάσταση προκατασκευασμένων τοιχίων και εξοπλισμού ανάπτυξης του πράσινου σημείου Μοσχάτου-Ταύρου Πράσινο σημείο Μοσχάτου-Ταύρου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

 2. Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους δήμους για τη προμήθεια έξυπνων κάδων οικιακής κομποστοποίησης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

 3. Έγκριση πράξης για << Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμων Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ>> , των υποέργων : Α) Υποέργο 1 – προμήθεια 39 οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων 12m3  (απορριμματοφόρων). Β) Υποέργο 2 – προμήθεια 760 καφέ κάδων χωρητικότητας 120lt , προμήθεια 2090 καφέ κάδων χωρητικότητας 240 lt – παραδοτέο 710 καφέ κάδων χωρητικότητας 660 lt και Γ) Υποέργο 3 – προμήθεια κλαδοτεμαχιστών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

 4. Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης Διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού)«Δαπάνη για Δημιουργία & Προμήθεια εντύπου για την αποτύπωση της ιστορικής εξέλιξης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α από την ίδρυσή του Ενδεικτικός Τίτλος: «ΕΔΣΝΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Λεβεντέρης).

 5. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος με αρ. πρωτ. 10821/26-08-2022 της εταιρείας «Μεβγάλ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

 6. Διαγραφή οφειλών από προσαυξήσεις του 417 Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

 7. Έγκριση του υπ. αρ.πρωτ. 11.108/02-09-22 εγγράφου του Προέδρου για παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο του διαγωνισμού με αντικείμενο την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ» (εισηγητής κ. Καραλιώτας).

 8. Έγκριση 1ου Πρακτικού για το διαγωνισμό με θέμα: 
  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος του διαγωνισμού κα Καψιμάλη).

 9. Έγκριση συμμετοχής του ΕΔΣΝΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2022 (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).

 10. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 210/2022 Αποφάσεως του Μον. Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).
 

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.