Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 27ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 27ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 08 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 27ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης καταβολής αντισταθμιστικών οφελών ετών 2019 και 2020 στον Δήμο Περάματος (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

2. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Ε (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

3. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο Δήμο Νέας Σμύρνης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

4. Ενημέρωση Εκτελεστικής Επιτροπής επί της διαδικασίας χρηματοδότησης της προμήθειας εξοπλισμού για την λειτουργική αναβάθμιση του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Άνω Λιοσίων και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 411/2019 ΑΕΕ για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13100/26.11.2019 σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ και «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με αντικείμενο την «Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης Κατηγορίες Α2(Πλαίσια)και Β2 (Υπερκατασκευές) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

6. Έγκριση τευχών δημοπράτησης για τη λειτουργία της μονάδας θερμικής επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) και προσομοιαζόντων με αυτά (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης).

7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Πειραιά για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενο τη χρήση του ΣΜΑ Σχιστού και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

8. Λήψη Απόφασης επί ασκήσεως του δικαιώματος προαίρεσης α) της υπ. αρ. 14318/10.12.2018 Σύμβασης με τίτλο «Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού» και β) της υπ. αρ. 12476/15.12.2020 1ης Τροποποιητικής Σύμβασης με τίτλο «Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

9. Λήψη Απόφασης επί ασκήσεως του δικαιώματος προαίρεσης της υπ. αρ. 14307/17-12-2019 Σύμβασης Συμφωνία-Πλαίσιο (Ορθή επανάληψη ως προς τους Κ.Α. του προϋπολογισμού της υπ. αρ. 13100/26-11-2019 Σύμβασης Συμφωνία Πλαίσιο) με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

10. Λήψη απόφασης για τροποποίηση εκτελεστέων έργων έτους 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

11. Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής» και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

12. Λήψη απόφασης έγκρισης τευχών μελέτης εφαρμογής του έργου «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

13. Λήψη απόφασης παράτασης τμηματικής προθεσμίας του έργου «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

14. Ενημέρωση για την υλοποίηση του «Πλαισίου Δράσεων για την προώθηση της Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης υλικών» και λήψη απόφασης για τις περαιτέρω ενέργειες για τις δράσεις επαναχρησιμοποίησης υλικών σε εφαρμογή των προβλέψεων του Νόμου υπ΄ αριθμ. 4819/2021 (ΦΕΚ Α΄129/23-07-2021) (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΠΕ κα Ασημακοπούλου).

15. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού για την υποστήριξη των δράσεων επαναχρησιμοποίησης / δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΠΕ κα Ασημακοπούλου).

16. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί αιτήσεως ακύρωσης της ASA Recycle (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

17. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της με αρ. 264/20-10-2021 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.