Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 27ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 27ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 22 Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 27ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

1.Λήψη απόφασης επί αιτήματος υποκατάστασης αναδόχου της σύμβασης για τον «Εκσυγχρονισμό, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης)

2. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2021 στον Δήμο Ασπροπύργου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

3. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών & συμψηφισμού με εισφορές έτους 2022 Δήμου Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

(Το κατεπείγον της πρόσκλησης αιτιολογείται στο γεγονός ότι όσον αφορά το 1ο θέμα πρέπει να ληφθεί απόφαση πριν την υπογραφή της σύμβασης, για την οποία έχει ήδη σταλεί πρόσκληση στον ανάδοχο, ενώ όσον αφορά το 2ο και 3ο θέμα, επειδή επίκειται η καταβολή εισφορών των Δήμων, πρέπει να δοθεί μέρος των αντισταθμιστικών οφελών στους Δήμους Ασπροπύργου και Φυλής).