Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 22 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 26ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης συγκρότησης της επιτροπής πιστοποίησης – παραλαβής υπηρεσιών της σύμβασης ‘Υπηρεσίες φύλαξης Χώρων Ευθύνης ΕΔΣΝΑ (Εγκαταστάσεις Σχιστού Περάματος) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων¨ με την εταιρεία GR GENESIS A.E. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού βιοαποβλήτων” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

4. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών για τις 1031/27.1.21 και 1085/28.1.21 συμβάσεις (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

5. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Παπάγου-Χολαργού (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

6. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

7. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Μεταμόρφωσης (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

8. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμων μετά την τροποποίησή τους με βάση το ν.4819/2021 (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

9. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων του ΕΔΣΝΑ για τη παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Διαχείριση ΑΣΑ Πάρκου Αντώνης Τρίτσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος χορήγησης χρονικής παράτασης της υπ. αρ. πρωτ. 9450/26-7-2021 σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

11. Έγκριση τευχών δημοπράτησης για τη λειτουργία της μονάδας θερμικής επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) και προσομοιαζόντων με αυτά (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης).

12. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο «Αμοιβή για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την υποστήριξη αξιολόγησης των τοπικών δράσεων των ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής στο τομέα πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης αποβλήτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αρβανίτης).

13. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης εγκατάστασης ζυγιστηρίου ΧΥΤΑ Φυλής και αναβάθμισης εφαρμογής λογισμικού επεξεργασίας ζυγίσεων (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αρβανίτης).

14. Λήψη απόφασης παράτασης προγράμματος με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, την Motor Oil Hellas και την Power Media Productions (εισηγητής το μέλος της Ε.Ε. κ. Μπουρνούς).

15. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ου πρακτικού “Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ” (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).

16. Λήψη απόφασης έγκρισης 4ου πρακτικού «Έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) για «Δενδροφύτευση, προμήθεια και εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

17. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ου Πρακτικού (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) για τις υπηρεσίες με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

18. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τρίτο Τρίμηνο του 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

19. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της τρίτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

20. Λήψη απόφασης για «Διαγραφή μικρών οφειλών» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

21. Λήψη απόφασης επί αιτήματος εργαζομένων Αθανασίας Κακμή κ.λ.π. σύνολο 11 ενάγοντες (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

22. Λήψη απόφασης εξόφλησης υπολοίπου αντισταθμιστικών οφελών έτους 2020 στον Δήμο Ασπροπύργου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

23. Λήψη απόφασης καταβολής αντισταθμιστικών οφελών & συμψηφισμού με εισφορές έτους 2021 Δήμου Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

24. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Καταλληλόλητας για την αγορά ακινήτου που αφορά την δημιουργία ΜΕΒΑ Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και Όμορων Δήμων (εισηγητές κ.κ. Σμέρος Ιωάννης και Χιωτάκης Νίκος).

25. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί διαφοράς με το Αρεταίειο Νοσοκομείο (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.