Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 03 Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 41, 78 και 74 της από 09 Ιουλίου 2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 136) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4954/22 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 46731/13.07.2022, για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της δεύτερης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

2. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ης Τροποποίησης Πίνακα Εκτελεστέων Έργων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

3. Λήψη απόφασης έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Οικονομικού Έτους 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

4. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

5. Λήψη απόφασης για την τιμή χρέωσης των υπολειμμάτων προερχομένων από τα ΚΔΑΥ στον ΧΥΤΑ Φυλής, σε συνέχεια των υπ’ αρ. 8/18 & 8/22 Α.Δ.Σ. (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος και Νομικός Συνεργάτης κ. Χατζηγιαννάκης).

6. Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

7. Έγκριση 3ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. 158018 στο ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΔΣΝΑ” (εισηγητής μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Πανταζής).

8. Λήψη απόφασης για ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 10.207/10-08-21 σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

9. Έγκριση 5ου πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για την «Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης, τύπου οικίσκου 6,8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής» με α.α 151487 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παπασταμάτης).

10. Έγκριση 4ου πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού» με α.α 162282 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παπασταμάτης).

11. Έγκριση 1ου , 2ου & 3 ου πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ» με α.α 162729 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παπασταμάτης).

12. Έγκριση της υπ’ αρ. πρωτ. 9558/27-7-22 απόφασης Προέδρου για παροχή διευκρινίσεων επί των ερωτημάτων που αφορούν τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό: “Παροχή υπηρεσιών απορρύπανσης στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).

13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας Β’ Φάσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη Διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αρβανίτης).

14. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια σακουλών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

15. Έγκριση πρακτικού συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς διάρκειας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

16. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια ευέλικτων απορριμματοφόρων οχημάτων για το Πρόγραμμα Συλλογής Βιοαποβλήτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς διάρκειας και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

17. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης και επεξεργασίας και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

18. Έγκριση μελέτης για τις υπηρεσίες διαχείρισης προτεμαχισμένου κλάσματος ογκωδών αποβλήτων και υπολειμμάτων του ΕΜΑΚ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

19. Έγκριση μελέτης για τις υπηρεσίες βελτιστοποίησης του κομπόστ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

20. Έγκριση μελέτης για τις υπηρεσίες ανάπτυξης πρασίνου σημείου στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

21. Λήψη απόφασης για την σύναψη συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του ΣΣΕΔ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

22. Έγκριση μελέτης χωροθέτησης στο πλαίσιο της σύμβασης με αντικείμενο τις Μελέτες ωρίμανσης για την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

23. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

24. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

25. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση ή μη εφέσεως για την εξαφάνιση της με αρ. 1395/2022 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

26. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών επί εφέσεως του Δήμου Αλίμου (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

27. Έγκριση ανάθεσης εντολής σε δικηγόρο και καταβολής αμοιβής (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).


Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.