Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 25ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 25ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 19 Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 41, 78 και 74 της από 09 Ιουλίου 2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 136) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4954/22 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 46731/13.07.2022, για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 4ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού «Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών» για την «Προμήθεια επιφανειακών γωνιών Ανακύκλωσης, τύπου οικίσκου 6,8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης–ζύγισης–καταγραφής» με α.α 151487 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).

2. Έγκριση 1ου ,2ου και 3ου Πρακτικών Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού» με α.α 162282 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).

3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την υπ’ αριθμ. 8155/04.07.2022 Συμφωνία Πλαίσιο της Ομάδας Ε (Δικαίωμα Τμηματικής Προαίρεσης) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

4. Λήψη απόφασης για την σύναψη 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της με αρ.πρωτ. 13262/25-10-2021 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο την «Αμοιβή για Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ για ένταξη προς χρηματοδότηση δράσεων χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών των Δήμων Περιφέρειας Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

5. Λήψη απόφασης για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.πρωτ, 7237/07.06.2021 Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

6. Έγκριση της υπ. αριθμ. πρωτ, 8746/13-07-22 Απόφασης Προέδρου για παροχή διευκρίνησης του Διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

7. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης και Οριστική Παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της υπ’ αριθμ. 14166/12-11-2021 σύμβασης (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΠΕ κα Ασημακοπούλου).

8. Έγκριση 1ου, 2ου και 3ου Πρακτικών του Διαγωνισμού «Δαπάνη για Δημιουργία & Προμήθεια εντύπου για την αποτύπωση της ιστορικής εξέλιξης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α από την ίδρυσή του, Ενδεικτικός Τίτλος: «ΕΔΣΝΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).

9. Λήψη απόφασης ήσσονος σημασίας τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 2223/26-7-2018 σύμβασης «Υπηρεσίες επέκτασης – λειτουργίας – συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) Ά. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

10. Ενημέρωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στην ΟΕΔΑ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

12. Ενημέρωση για το έργο «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

13. Έγκριση 1ου Πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών) και 2ου Πρακτικού (Αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων Οχημάτων και Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής το μέλος της Επιτροπής κ. Πανταζής).

14. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του Μισθίου κατά το στάδιο λήξης της ισχύουσας Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης).

15. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Σαλαμίνας βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με το ΠΕΣΔΑ Αττικής, καθώς και βεβαίωσης διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

16. Λήψη απόφασης για κατανομή μέρους αντισταθμιστικών οφελών στο Δήμο Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

17. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Σαρωνικού για ρύθμιση οφειλών του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

18. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Αμοιβή για Υπηρεσίες Ανάπτυξης Παρατηρητηρίου επαγγελματικής υγείας των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

19. Έγκριση της υπ. αριθμ. πρωτ. 8701/12-07-22 απόφασης Προέδρου περί διευκρινήσεων της μελέτης «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) προσωπικού Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

20. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για τη σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

21. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κ. Τζάνου Δημητρίου του Κωνσταντίνου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α’» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

22. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγών ΕΔΣΝΑ κατά του τ. ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

23. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγής Ν. Ηλία κατά ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

24. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς. Πρωτοδικείου Αθηνών (εργατικές διαφορές) (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

25. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεως σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).


Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.