Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 25ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 25ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 05 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 25ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Παλλήνης (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

2. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Παλαιού Φαλήρου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

3. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Διονύσου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

5. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 2ου Τριμήνου 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

6. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 2ου Τριμήνου 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

7. Λήψη απόφασης έγκρισης 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ του έτους 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

8. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 456/2020 Απόφασης της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ που αφορά την «Ενημέρωση και λήψη απόφασης για απενεργοποίηση παλαιού λογαριασμού και ενεργοποίηση νέου συνδρομητικού λογαριασμού στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

9. Λήψη απόφασης περί παράτασης των συμβάσεων που συνήφθησαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του COVID-19 (ΣΟΧ1/2021 και ΣΟΧ2/2021) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021 (άρθρο 147 του Ν. 4831/2021» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

10. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

11. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τροποποιητικής σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (Ομάδα B’) (εισηγητής Αν Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

12. Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ» και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

13. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Α» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

14. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης για τις «Yπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

15. Λήψη απόφασης έγκρισης 2ου και 3ου πρακτικών (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς / έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την «Δενδροφύτευση, προμήθεια και εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

16. Ενημέρωση Εκτελεστικής Επιτροπής επί της σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες Συμβούλου για την μείωση των εκπομπών άνθρακα της Αττικής μέσω αναβάθμισης της διαχείρισης βιοαποβλήτων» και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

17. Ενημέρωση Εκτελεστικής Επιτροπής επί της σύμβασης με αντικείμενο την «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης για την υλοποίηση της Μονάδας επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ΠΕ Πειραιά» και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

18. Ενημέρωση Εκτελεστικής Επιτροπής επί της διαδικασίας χρηματοδότησης του εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

19. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την Προμήθεια κινητού εξοπλισμού διακριτής συλλογής υλικών προς επαναχρησιμοποίηση (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

20. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

21. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για τον διαγωνισμό «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πανταζής).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.