Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 29 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 24ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης επί της έγκρισης για την παράταση τμηματικών προθεσμιών και συνολικής προθεσμίας για την “Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ και μετατροπή αυτού σε Πράσινο Εργοστάσιο” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 2. Λήψη απόφασης για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9003/06.07.2023 με αντικείμενο την Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης και επεξεργασίας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 13598/03-11-2021 Σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες εξευγενισμού και διαχείρισης υλικών και υπολειμμάτων ανακύκλωσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 4. Λήψη απόφασης για την παράταση των Εκτελεστικών Συμβάσεων 6-13 της ομάδας Α, Μεσόγειος Α.Ε. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 5. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού επεξεργασίας βιοαποβλήτων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 6. Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών του διαγωνισμού την «Προμήθεια Κάδων Συλλογής Βιοαποβλήτων» με α.α. 180348 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 7. Λήψη απόφασης παράτασης διάρκειας της με αρ. πρωτ. 13008/29-10-2020 Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 8. Λήψη απόφασης παράτασης διάρκειας της με αρ. πρωτ. 13009/29-10-2020 Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Δάφνης-Υμηττού  για τη σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενοτην παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού  και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Κορυδαλλού για τη σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενοτην παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού  και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 11. Έγκριση παράτασης δυο μηνών όλων των συμβάσεων με τους Δήμους που εισέρχονται στους χώρους του ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟY, με αντικείμενοτην παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 12. Έγκριση του αιτήματος  μετάθεσης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών των Ομάδων 2 έως 7 κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 08/03/2024 από την εταιρεία Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 13. Έγκριση της υπ. αρ.πρωτ. 15.462/13-11-2023 απόφασης Προέδρου για παράταση του διαγωνισμού με αριθμό 198439 που αφορά την «Προμήθεια και εφαρμογή ειδικού χημικού βιοκτόνου» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 14. Έγκριση 1ου, 2ου και 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (Έλεγχος και αξιολόγηση – βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων) για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση» με α.α. 189833 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Αναστασόπουλος).
 15. Έγκριση 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Πρακτικών για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια έξι απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (press container) χωρητικότητας 20κμ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πανταζής).
 16. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της Σύμβασης με αντικείμενο την «Περιβαλλοντική Παρακολούθηση και έλεγχο για τους ΧΥΤΑ στις ΟΕΔΑ Δυτ. και Ανατ. Αττικής, τους ανενεργούς – αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού-Τμήμα 1» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 17. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της Σύμβασης με αντικείμενο την «Περιβαλλοντική Παρακολούθηση και έλεγχο για τους ΧΥΤΑ στις ΟΕΔΑ Δυτ. και Ανατ. Αττικής, τους ανενεργούς -αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού-Τμήμα 2» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 18. Έγκριση της υπ. αριθμ. 12.871/14-09-23 Απόφασης Προέδρου για παροχή διευκρινήσεων στον διαγωνισμό «Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων έργου και παρελκομένου εξοπλισμού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας» (αριθμός Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 222155 – (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 19. Έγκριση 1ου,2ου,3ου και 4ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συμπληρωματικού κινητού εξοπλισμού Προγράμματος Συλλογής Χαρτιού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας» με α.α. 213156 ΕΣΗΔΗΣ – ΟΜΑΔΑ Α (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).
 20. Έγκριση 1ου,2ου,3ου και 4ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συμπληρωματικού κινητού εξοπλισμού Προγράμματος Συλλογής Χαρτιού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας» με α.α. 214133 ΕΣΗΔΗΣ – ΟΜΑΔΑ Β (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).
 21. Λήψη απόφασης έγκρισης 2ου Πρακτικού (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τις  «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης για εξεύρεση & προετοιμασία νέου χώρου ταφής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 22. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης για τις υπηρεσίες με τίτλο «Καθαρισμός χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε γειτνιάζουσες με την ΟΕΔΑ περιοχές του Δ. Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 23. Λήψη απόφασης έγκρισης 6ης τροποποίησης Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του ΕΔΣΝΑ έτους 2023  (εισηγητής Α. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 24. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ου Πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς) και 2ου Πρακτικού (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών)για την «Επισκευή περίφραξης & αντικατάσταση πλεγμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 25. Λήψη απόφασης για ορισμό επιτροπής παραλαβής της σύμβασης 10087/25-7-2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 26. Λήψη απόφασης για έγκριση ανανέωση σύμβασης με το Αεροδρόμιο Αθηνών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 27. Λήψη απόφασης για έγκριση  σχεδίου σύμβασης ιδιωτικών εταιριών για το  έτος 2024 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 28. Λήψη απόφασης έγκρισης 5ου ΑΠΕ του έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 29. Λήψη απόφασης έγκρισης 6ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης των υπ’ αριθμ. 14337/2023, 14089/2023 και 14570/2023 Αποφάσεων Προέδρου ΕΔΣΝΑ σχετικά με την διαδικασία παραχώρησης υπηρεσιών κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 2. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τρίτο Τρίμηνο του 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Αθανάσιο Δέρδα για την πληρωμή δαπάνης Τεχνικού Ελέγχου  Οχημάτων (ΚΤΕΟ)  Δ/νσης Σ.Μ.Α. ποσού 1.000,00 €» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης του Σχεδίου Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2024 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 6. Ανακλήσεις δεσμεύσεων πιστώσεων Δ/νσεων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 7. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά των με αρ. Α15125, Α15129, Α15133/2023 Αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης κ. Χατζηγιαννάκης).
 8. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 9. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί ανακοπής Λεγάκη (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 10. Λήψη απόφασης άσκησης αγωγής μετά τη δημοσίευση της με αρ. 2302/2023 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 11. Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ αριθμ. 1288/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ Ά 63/24-03-2022) (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).