Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 24ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την «Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 2. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών της Σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ευθύνης Ε.Δ.Σ.Ν.Α -Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σχιστό Περάματος)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 3. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών της Σύμβασης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID 19» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 4. Έγκριση των υπ’ αριθ. πρωτ. 9119/19.7.2021 και 11308/15.9.2021 αποφάσεων Προέδρου σχετικά με τον ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 5. Έγκριση των υπ’ αριθ. πρωτ. 7423/10.6.2021, 9120/19.7.2021 και 11278/15.9.2021 αποφάσεων Προέδρου σχετικά με τον ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την υπ’ αριθμ. 9767/ 02.08.2021 σύμβαση με αντικείμενο την « Αναβάθμιση και λειτουργία του ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων και μετατροπή του σε πράσινο εργοστάσιο» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την υπ’ αριθμ. 8183/ 30.06.2021 μεταξύ ΕΔΣΝΑ και CITIPOST με αντικείμενο την « Υπηρεσίας ανάπτυξης και διαχείρισης προγράμματος Ανακύκλωσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 218/2021 ΑΕΕ για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής για τις υπ’ αριθμ.. πρωτ. 6677/17.06.2020 και 6681/17.06.2020 σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ και ¨Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.¨ και την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6682/17.06.2020 σύμβαση μεταξύ ΕΔΣΝΑ και CITIPOST με αντικείμενο την «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων (Τμήμα 1,2,3 αντίστοιχα)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 11. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 203/2021 ΑΕΕ για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για τις « Υπηρεσίες φύλαξης του σταθμού μεταφόρτωσης (ΣΜΑ Σχιστού)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 13. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών προσφορών και Οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση εγκατάστασης ζυγιστηρίου ΧΥΤΑ Φυλής και αναβάθμιση εφαρμογής λογισμικού επεξεργασίας ζυγίσεων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Αρβανίτης).
 14. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού (Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) για τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).
 15. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 398/2021 ΑΕΕ για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής για τις ομάδες Β και Γ1 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 16. Λήψη απόφασης ορισμού Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης φθορών στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 17. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) της Α΄ Φάσης -Επιλογής Συμμετεχόντων για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).
 18. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης εφαρμογής «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 19. Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ» και λήψη απόφασης σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 122/2021 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 20. Λήψη απόφασης διαγραφής του ποσού των 18.419,50 € από τον υπ’ αρ. 43/21 Χ.Κ. για την Περιβαλλοντική Εισφορά του Δ. Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 21. Λήψη απόφασης για κατάπτωση εγγυητικής συμμετοχής της δημοπρασίας παλαιοσιδήρου και έκπτωση αναδόχου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.