Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 20 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 23ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση της υπ. αριθμ. 11511/1-9-23 Απόφασης Προέδρου για παροχή διευκρινήσεων στον διαγωνισμό για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την «Προμήθεια συμπληρωματικού κινητού εξοπλισμού Προγράμματος συλλογής Χαρτιού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας» (αριθμός Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 213156 – για την ΟΜΑΔΑ Α, 214133- για την ΟΜΑΔΑ Β & 214138 – για την ΟΜΑΔΑ Γ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 2. Έγκριση της υπ. αριθμ. 12099/13-9-23 Απόφασης Προέδρου για παροχή διευκρινήσεων στον διαγωνισμό για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την «Προμήθεια συμπληρωματικού κινητού εξοπλισμού Προγράμματος συλλογής Χαρτιού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας» (αριθμός Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 222155 – για την ΟΜΑΔΑ Α, 222159- για την ΟΜΑΔΑ Β & 214138 – 222163 – για την ΟΜΑΔΑ Γ-222164 – για την ΟΜΑΔΑ Δ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 3. Έγκριση της υπ. αριθμ. 12349/19-9-23 Απόφασης Προέδρου για παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια καφέ καπακιών κάδων οργανικών απορριμμάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 4. Ματαίωση του διαγωνισμού για την προμήθεια καφέ καπακιών κάδων οργανικών απορριμμάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 5.  Έγκριση της υπ. αριθμ. 12.192/14-09-23 Απόφασης Προέδρου για παροχή διευκρινήσεων στον διαγωνισμό «Υπηρεσίες κομποστοποίησης τροφικών υπολειμμάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 6. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Βαρβαρόπουλο Ιωάννη για την πληρωμή δαπάνης  Τεχνικού Ελέγχου  Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της Δ/νσης Ανακύκλωσης ποσού 1.500,00 €» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 7. Λήψη απόφασης για την παράταση διάρκειας της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13262/25.10.2021 Συμφωνίας Πλαίσιο με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ για ένταξη προς χρηματοδότηση δράσεων χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών των Δήμων Περιφέρειας Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 8. Λήψη απόφασης για την 1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8333/23.06.2023 με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες αριστοποίησης compost, παραγωγής ενεργοποιητών και παραγωγής νέου τύπου λιπασμάτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 9. Λήψη απόφασης για την 2η τροποποίηση (ήσσονος αξίας) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8333/23.06.2023 με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες αριστοποίησης compost, παραγωγής ενεργοποιητών και παραγωγής νέου τύπου λιπασμάτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 10. Λήψη απόφασης για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8333/23.06.2023 με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες αριστοποίησης compost, παραγωγής ενεργοποιητών και παραγωγής νέου τύπου λιπασμάτων» με την εταιρεία «IKORGANIC ΙΚΕ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 11. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 12. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών ευέλικτων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 13. Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού ανακύκλωσης και επεξεργασίας και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 14. Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση εγγυητικών επιστολών της συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 15. Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) Π.Ε. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 16. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια συμπληρωματικού κινητού εξοπλισμού Προγράμματος συλλογής Χαρτιού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας» (αριθμός Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 214138 – για την ΟΜΑΔΑ Γ) (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).
 17. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικών επιστολών της Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία : «VM & A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VM & A Α.Ε.» – «Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «S.M.R. Consultants» – «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ENVIROPLAN AE», της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της με αρ.πρωτ. 13262/25-10-2021 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο την «Αμοιβή για Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ για ένταξη προς χρηματοδότηση δράσεων χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών των Δήμων Περιφέρειας Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 18. Έγκριση της υπ. αριθμ. 12071/12-9-23 Απόφασης Προέδρου για παροχή διευκρινήσεων στον διαγωνισμό με αντικείμενο την παραχώρηση των υπηρεσιών της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας ΑΕΚΚ σε χώρο εντός της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υπ.Α. κ. Πετρόπουλος).
 19. Λήψη απόφασης έγκρισης τευχών μελέτης εφαρμογής για τα έργα προαίρεσης του έργου «Μελέτη, κατασκευή έργων για την Α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υπ.Α. κ. Πετρόπουλος).
 20. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 12185/2023 Απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υπ.Α. κ. Πετρόπουλος).
 21. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 13743/2023 Απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υπ.Α. κ. Πετρόπουλος).
 22. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Κατασκευή χώρου για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής”(εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υπ.Α. κ. Πετρόπουλος).
 23. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης προαίρεσης της υπ. αρ. 9971/3-8-2022 σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υπ.Α. κ. Πετρόπουλος).
 24. Λήψη απόφασης έγκρισης 5ης τροποποίησης Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του ΕΔΣΝΑ έτους 2023  (εισηγητής Α. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 25. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ου Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών – Τεχνικής Προσφοράς) για τις «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης για εξεύρεση & προετοιμασία νέου χώρου ταφής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).
 26. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση ακινήτου οικοπέδου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαραθώνα κατάλληλου για την δημιουργία Κέντρου Δράσεων Διαλογής και Επαναχρησιμοποίησης Ανατολικής Αττικής (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κόκκαλης).
 27. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και φύλαξη αρχείου του Ε.Σ.Δ.Ν.Α. (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κόκκαλης).
 28. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Χαϊδαρίου  για τη σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενοτην παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού  και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 29. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Αθηναίων για τη σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενοτην παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού  και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 30. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη  για τη σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενοτην παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού  και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 31. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Αγίου Δημητρίου για τη σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενοτην παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού  και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 32. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Καλλιθέας για τη σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενοτην παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού  και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 33. Λήψη απόφασης για την επιστροφή της εγγυητικής της 1ης τροποποίησης της σύμβασης με τίτλο  «Υπηρεσίες φύλαξης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σχιστού» με αναδοχο την εταιρεία GRGENESISFACILITIESIΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 34. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για τη σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενοτην παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού  και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 35. Τροποποίηση των προθεσμιών υλοποίησης της ΑΠ 11900/22-09-2022 Σύμβασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: ΕΔΣΝΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χιωτάκης).
 36. Λήψη απόφασης έγκρισης των υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 12518/22.9.2023, 12579/25.9.2023 και 12654/26.9.2023 Αποφάσεων Προέδρου ΕΔΣΝΑ για τη χορήγηση διευκρινίσεων και παράτασης στον Διαγωνισμό «Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Ν. Ύδρας» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 37. ‘Εκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το δεύτερο Τρίμηνο του 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 38. Λήψη απόφασης έγκρισης 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 39. Λήψη απόφασης για Αναμόρφωση Κωδικών Παγίας Προκαταβολής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 40. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 41. Λήψη απόφασης παροχής νομικής συνδρομής σε προσφυγή (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 42. Λήψη απόφασης έγκρισης της με αρ. πρωτ. 12558/22.9.2023 απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ).
 43. Λήψη απόφασης έγκρισης της με αρ. πρωτ. 12825/2-10-2023 απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ).
 44. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).