Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 28 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 22ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια κλαδοτεμαχιστών και επιτροπή διαγωνισμών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5076945 με τίτλο Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμων Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 3. Λήψη απόφασης για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από τον ΕΔΣΝΑ της Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5076945 με τίτλο Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμων Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. απόφασης 243/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δήμου Νίκαιας-Ρέντη για την έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας με αντικείμενο το λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου και έγκριση σχεδίου συμβάσεως (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 6. Παροχή γνώμης επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δ. Δάφνης-Υμηττού (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 7. Ενημέρωση ΕΕ του ΕΔΣΝΑ επί άσκησης δικαιώματος  του άρθρου 153 Ν.4938/2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 8. για το έργο με τίτλο “Κατασκευή χώρου για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής”
 9. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την “Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης οχημάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 10. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεως σε δικηγόρο και    καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 11. Παροχή νομικής συνδρομής για την αντίκρουση προσφυγής (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).