Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 03 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 21ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης για την σύναψη σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου με αντικείμενο τον Λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμεος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης για την παράταση της Σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οξειδωτικών για Απορρύπανση, Απόσμηση και Προστασία της ΟΕΔΑ Φυλής από τον κορωνοϊό (COVID-19)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 3. Ενημέρωση για την εξέλιξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 4. Ενημέρωση για την εξέλιξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Δενδροφύτευση, προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 5. Ενημέρωση για την εξέλιξητης υπ.αρ. πρωτ. 7656/16-6-2021 σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 6. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για τη σύμβαση με τίτλο: «Επείγουσες Υπηρεσίες λειτουργίας Χ.Υ.Τ. Κυθήρων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 7. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για τη σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσίες φύλαξης Χώρων Ευθύνης Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 8. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την «Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικών Διατάξεων Εγκαταστάσεων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 9. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για τη σύμβαση με τίτλο:  «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (ομάδα Α και Γ2) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 10. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών προσφορών και Οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμούμε τίτλο «Αμοιβή για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την υποστήριξη αξιολόγησης των τοπικών δράσεων των ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής στο τομέα πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης αποβλήτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αρβανίτης).
 11. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς-Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου) για το διαγωνισμό «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πανταζής).
 12. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κας Κανδεράκη Βιργινίας του Εμμανουήλ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 13. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης έπειτα από λύση της εργασιακής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κ. Τσιλίκα Γρηγορίου του Δημητρίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 14. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κ. Μιχόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΥΕ Εργατών με βαθμό Γ΄» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 15. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κ. Χρυσανθακόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 16. Έγκριση της υπ. αρ. 10443/24-08-21 Απόφασης Προέδρου για χορήγηση παράτασης παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων της σύμβασης με την εταιρεία GREEN INNOVATION TECHNOLOGIES, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες υποδομών ώστε να τοποθετηθεί ο περιγραφόμενος από την σύμβαση εξοπλισμός (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 17. Λήψη απόφασης για έγκριση Ισολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 18. Λήψη απόφασης για κατανομή αντισταθμιστικών οφελών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10519/25.8.2021 απόφασης Προέδρου περί χορήγησης πληρεξουσιότητας σε  δικηγόρο (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.