Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 21 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 21ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση Πρακτικού Διερεύνησης τιμών «Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών» για την «Προμήθεια Κλαδοτεμαχιστών» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).
 2. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 1ου Τριμήνου 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης διαγραφής ποσού από τον Χρηματικό Κατάλογο (14/2016/2018/2022) σύμφωνα με την απόφαση 185/22 της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 4. Eνημέρωση για τον ΠΕΣΔΑ και λήψη απόφασης (εισηγητής το μέλος της Ε.Ε. κ. Παππούς).
 5. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού με τίτλο:  «Δαπάνη για δημιουργία & προμήθεια εντύπου για την αποτύπωση της ιστορικής εξέλιξης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. από την ίδρυσή του Ενδεικτικός Τίτλος: «ΕΔΣΝΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης).
 6. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας ΒΦάση του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη Διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 7. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Ασφάλιση Οχημάτων – Μηχανημάτων Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση των Πρακτικών 1, 2 και 3 για την «Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης οχημάτων (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’αριθμ.7220/2022 Απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ χορήγησης διευκρινίσεων και παράτασης υποβολής προσφορών για τις «Υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης και επαύξησης δυναμικότητας μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος  Αναδόχου για την “Προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Κυθήρων” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1076/01.02.2022, 16473/28.12.2021, 16489/28.12.2021, 16557/28.12.2021, 16558/28.12.2021, 16479/28.12.2021, 16478/28.12.2021 συμφωνίες πλαίσιο, ΟΜΑΔΑ Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 12. Λήψη απόφασης για δικαίωμα προαίρεσης της συμφωνίας πλαίσιο της ΟΜΑΔΑΣ Ε (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 13. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).