Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 20ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 20ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 04 Αυγούστου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 20ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

2. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

3. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

4. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Ωρωπού βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Ωρωπού» εντάσσεται ως έργο πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

5. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Ωρωπού, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης στο Δήμο Ωρωπού» είναι συμβατή με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

6. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Χαλανδρίου, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-προαγωγή της φυσικής χρήσης των πόρων» εντάσσεται ως έργο πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

7. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Αιγάλεω, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» εντάσσεται ως έργο πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

8. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Βριλησσίων, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και ενίσχυση δράσεων στον Δήμο Βριλησσίων» εντάσσεται ως έργο πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

9. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Βύρωνα, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών στον Δήμο Βύρωνα» είναι συμβατή με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

10. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται ως έργο πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

11. Λήψη απόφασης παροχής διευκρινίσεων για τις Υπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον ΧΥΤ Κυθήρων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

12. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή χώρου για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

13. Λήψη απόφασης τροποποίησης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ.8375/2021 Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

14. Λήψη απόφασης έγκρισης του 4ου πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) της υπ’ αριθμ. 8634/2020 σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση των Τευχών Διαμόρφωσης – Εκμετάλλευσης και Στεγανοποίησης της Μελέτης Εφαρμογής του έργου “Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

16. Λήψη απόφασης οριστικής παραλαβής της 2491/14-03-2017 Σύμβασης Συμφωνίας πλαίσιο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΔΣΝΑ (ομάδα Α και Γ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

17. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της δεύτερης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

18. Λήψη απόφασης καταβολής αντισταθμιστικών οφελών & συμψηφισμού με εισφορές έτους 2021 Δήμου Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

19. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το δεύτερο Τρίμηνο του 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

20. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (11.901,00 €) από εισφορά έτους 2019 στο Δ. Κυθήρων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

21. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών – Τεχνικής Προσφοράς) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).

22. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τις «Επείγουσες Υπηρεσίες λειτουργίας Χ.Υ.Τ. Κυθήρων» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

23. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συλλογής Βιοαποβλήτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

24. Έγκριση υπ. αριθμ. 9375/23-7-21 Απόφασης Προέδρου για διευκρινίσεις για τον ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

25. Έγκριση υπ. αριθμ. 9376/23-7-21 Απόφασης Προέδρου για τον ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

26. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τις Υπηρεσίες συντήρησης εγκατάστασης ζυγιστηρίου ΧΥΤΑ Φυλής και αναβάθμισης εφαρμογής λογισμικού επεξεργασίας ζυγίσεων (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

27. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεων σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

28. Έγκριση μελέτης και ανάθεση για την διενέργεια μοριακού ελέγχου στους εργαζόμενους του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

29. Έγκριση της πολιτικής Διαχείρισης που αφορούν την συμμόρφωση του ΕΔΣΝΑ με τον νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

30. Παροχή πληρεξουσιότητα για παράσταση στο Εφετείο Αθηνών επί έφεσης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.