Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 17 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 41, 78 και 74 της από 09 Ιουλίου 2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 136) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4954/22 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 46731/13.07.2022, για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 3oυ Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) για το Διαγωνισμό «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ», για το έργο «Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ύδρας» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαλλίρη).

2. Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης λόγω θανάτου του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ θεοδωρόπουλου Χρήστου του Μούστου, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με βαθμό Α’ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

3. Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης λόγω θανάτου του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ Τσιρίκου Ανδρέα του Παναγιώτη, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κλάδου ΥΕ Εργατών με βαθμό Γ’ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

4. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ου Πρακτικού Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για το Διαγωνισμό με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών απορρύπανσης στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).

5. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ου Πρακτικού Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για το Διαγωνισμό με θέμα: «Υπηρεσίες για την ποιοτική και ποσοτική σύσταση λυματολάσπης» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).

6. Λήψη απόφασης για έγκριση επιτροπής πρωτοκόλλου παραλαβής της με αρ. πρωτ. 85/02-01-2023 Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

7. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’αριθμ. 16915/2022 Απόφασης Προέδρου για την χορήγηση παράτασης στον διαγωνισμό ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

8. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’αριθμ. 17058/2022 Απόφασης Προέδρου για την χορήγηση διευκρινίσεων στον διαγωνισμό ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

9. Λήψη απόφασης έγκρισης 2ου Πρακτικού (έλεγχος δικ.συμμετοχής – αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευσης στο ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).

10. Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης Διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού) «Προμήθεια απολυμαντικού & καθαριστικού υγρού για χώρους ΣΜΑ, ελιγμών & υποδοχής απορριμμάτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Λεβεντέρης).

11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και Δήμου Μοσχάτου Ταύρου για την δημιουργία Πρασίνου Σημείου στον Δήμο Μοσχάτου Ταύρου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

12. Λήψη απόφασης για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14544/23.11.2021 Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

13. Λήψη Απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16916/21.12.2022 Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

14. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16908/21.12.2022 Σύμβασης (Ομάδα Β) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

15. Λήψη απόφασης επιστροφής εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης εκτελεστικής σύμβασης της με υπ’ αριθμ. πρωτ.: 16473/28.12.2021 Συμφωνίας Πλαίσιο (εισηγητής κ. Παπασταμάτης).

16. Λήψη απόφασης μετάθεσης των υπ. αρ. πρωτ.: 8464/07.07.2022, 8465/07.07.2022, 8466/07.07.2022, 8467/07.07.2022, 8468/07.07.2022, 8470/07.07.2022, 8471/07.07.2022, 8472/07.07.2022, 8473/07.07.2022, 8474/07.07.2022, 8475/07.07.2022, 8476/07.07.2022, 8477/07.07.2022, 8478/07.07.2022, 8479/07.07.2022, 8480/07.07.2022, 8481/07.07.2022, 8482/07.07.2022, Εκτελεστικών Συμβάσεων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16557/29.12.2021 Συμφωνίας πλαίσιο (εισηγητής κ. Παπασταμάτης).

17. Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Οικονομικού Έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

18. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 3ου Τριμήνου 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

19. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Ελευσίνας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

20. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής του ΕΔΣΝΑ έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

21. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεως σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).

22. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο επί αγωγής ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).

23. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο επί αγωγής ενώπιον Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).


Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.