Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 12 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβουλίου του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 2ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1.Κανονισμός Τιμολόγησης Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2021, σύμφωνα με το Ν. 4555/18 και την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 Κ.Υ.Α. – Εισφορές Δήμων – μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2021 – Περιβαλλοντική Εισφορά έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

2.Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8/2020 Α.Δ.Σ. αναφορικά με το διαχειριστικό κόστος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
3.Λήψη απόφασης περί της εκκαθάρισης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
4.Λήψη απόφασης έγκρισης Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων οικονομικής χρήσης του ΕΔΣΝΑ έτους 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
5.Λήψη απόφασης για την ορθή κατάταξη του υπαλλήλου ΙΔΑΧ του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ Καραλιώτα Χρήστου του Δημητρίου και την αλλαγή κλάδου από ΤΕ Πληροφορικής σε ΤΕ Ηλεκρονικών Μηχανικών (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
6.Λήψη απόφασης καθορισμού και επιμερισμού αντισταθμιστικών οφελών προς οχλούμενους Δήμους – μέλη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.

Οι εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα σταλούν την Δευτέρα 08-02-2021.