Συνεδρίαση Δ.Σ.
Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 28 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 1ης Συνεδρίασης Δ.Σ. είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης του Κόστους Διαχείρισης έτους 2020 του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.  (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
  2. Λήψη απόφασης περί της εκκαθάρισης των εισφορών  των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2020(εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
  3. Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2022, σύμφωνα με τον Ν. 4555/18 και την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 Κ.Υ.Α. – Προσωρινών Εισφορών Δήμων–μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2022 – Περιβαλλοντικής Εισφοράς έτους 2022(εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
  4. Λήψη απόφασης καθορισμού και επιμερισμού αντισταθμιστικών οφελών προς οχλούμενους Δήμους – μέλη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
  5. Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογίν της υπ΄αριθμ. 154/2022 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθ. Πρωτ. Εισερχ. Εγγρ. 2322/2-3-2022) (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος – Νομικός κ. Χατζηγιαννάκης).
  6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΕΔΣΝΑ (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος – Νομικός  κ. Χατζηγιαννάκης).
  7. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή της υπ’ αρ. 8/18 Α.Δ.Σ. σχετικά με το αποδεκτό ποσοστό αποδοχής υπολειμμάτων που προέρχονται από Κ.Δ.Α.Υ. (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος – Νομικός που έχει επιληφθεί της υπόθεσης κ. Χατζηγιαννάκης).

 

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.