Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 1ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 1ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 13 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 1ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την επάρκεια ή μη μέτρων αυτοκάθαρσης εκ μέρους οικονομικού φορέα που έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης).
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με την επάρκεια ή μη μέτρων αυτοκάθαρσης εκ μέρους οικονομικού φορέα που έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης).

 

(Τα θέματα είναι επείγοντα να συζητηθούν καθώς πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαγωνιστικές διαδικασίες)

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.