Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 12 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 17ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής» και λήψη απόφασης για παροχή διευκρινίσεων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

2. Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β΄ ΦΑΣΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υπ.Α. κ. Πετρόπουλος).

3. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και Κατασκευή και Λειτουργία ΧΥΤΥ στα Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα” αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υπ.Α. κ. Πετρόπουλος).

4. Eπείγουσες Υπηρεσίες Λειτουργίας του ΧΥΤ Κυθήρων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υπ.Α. κ. Πετρόπουλος).

5. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης Χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ (Εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ Φυλής)»
(εισηγήτρια η Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κ. Μαλλίρη).

6. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής έτους 2022 (εισηγήτρια Αν, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

7. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια κατασβεστικού υγρού» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αρβανίτης).

8. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό «Συντήρηση πρασίνου & αρδευτικού δικτύου εγκαταστάσεων Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής μέλος της επιτροπής διαγωνισμού κ. Πανταζής).

9. Απάντηση επί διευκρινιστικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

10. Απάντηση επί διευκρινιστικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

11. Λήψη απόφασης για την 2η Τροποποίηση της σύμβασης με αντικείμενο την “Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

12. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

13. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

14. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Σπετσών (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

15. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Αθηναίων (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

16. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Ζωγράφου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

17. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας -Ν. Χαλκηδόνας, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη εντάσσεται ως έργο πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

18. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Πειραιά, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη εντάσσεται ως έργο πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

19. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Σαρωνικού, βεβαίωσης για την αναγκαιότητα δημιουργίας Πράσινου Σημείου, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

20. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Περάματος, βεβαίωσης για την αναγκαιότητα δημιουργίας Πράσινου Σημείου, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

21. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Διονύσου, βεβαίωσης για την αναγκαιότητα δημιουργίας Πράσινου Σημείου, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

22. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Αιγάλεω, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη εντάσσεται ως έργο πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

23. Έγκριση 3ου Πρακτικού Κατακύρωσης Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Χώρων Ευθύνης Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Εγκαταστάσεις Σχιστού Περάματος) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).

24. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Σερέπα Νικόλαο για την πληρωμή δαπάνης για Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων (ΚΤΕΟ) του ΧΥΤΑ ποσού 1.000,00€ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

25. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 1ου Τριμήνου 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

26. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τις εργασίες απολύμανσης των κεντρικών και εργοταξιακών χώρων καθώς και των οχημάτων του ΕΔΣΝΑ λόγω του COVID-19 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

27. Λήψη απόφασης έγκρισης 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

28. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δήμου Φυλής (εισηγητής το μέλος της Ε.Ε. κ. Παππούς).

29. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δήμου Σαλαμίνας για παραχώρηση ενός ελκυστήρα με επικαθήμενο (Νταλίκα) (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

30. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Αθηναίων με αντικείμενο την από κοινού κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ελαιώνα (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

31. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 1ου Τριμήνου 2021, ποσού 915.822,08 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

32. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

33. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών επί εφέσεως της Waste Solutions AE (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

34. Λήψη απόφασης παροχής περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 41/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

35. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών επί ανακοπής του Δήμου Κρωπίας (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

36. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.