Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 30 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 17ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής» και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

2. Ενημέρωση για την εξέλιξη της υπ. αριθμ. 4199/04-04-1999 σύμβασης και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

3. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 2 (αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) για τον διαγωνισμό «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πανταζής).

4. Έγκριση Πρακτικού 2 (Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς – Ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

5. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για τις «Υπηρεσίες Εξευγενισμού και Διαχείρισης Υλικών και Υπολειμμάτων Ανακύκλωσης» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).

6. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για τις «Ενέργειες Προβολής και Επικοινωνίας των Δράσεων και Πολιτικών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).

7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος τροποποίησης της της υπ. αρ. 6682/17-6-2020 σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων, Τμήμα 3» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

8. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικών Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Χώρων Ευθύνης Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Εγκαταστάσεις Σχιστού Περάματος) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).

9. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης «Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

10. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Ηλιούπολης, βεβαίωσης ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” είναι συμβατές με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

11. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Κορυδαλλού, βεβαίωσης ότι η πράξη «Δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης στον Δήμο Κορυδαλλού πλησίον σχολικών συγκροτημάτων» περιλαμβάνεται ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

12. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Παιανίας, βεβαίωσης ότι η πράξη «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στον Δήμο Παιανίας» περιλαμβάνεται ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

13. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Σπετσών, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Σπετσών» περιλαμβάνεται ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

14. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Κηφισιάς, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δ. Κηφισιάς» περιλαμβάνεται ως έργο /δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

15. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Αθηναίων με αντικείμενο την από κοινού κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ελαιώνα (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ) (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

16. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας για έλεγχο δηλώσεων τρίτων μετά από επιβληθείσα κατάσχεση (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ) (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

17. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο «Αμοιβή για υπηρεσίες ανάλυσης φυσικοχημικών παραμέτρων των υπογείων υδάτων για περιβαλλοντικό έλεγχο» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αρβανίτης).

18. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών προσφορών και Οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια κατασβεστικού υγρού» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αρβανίτης).

19. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 18/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

20. ΄Εγκριση όρων Διακήρυξης Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου για τη Δημιουργία ΜΕΒΑ Δήμου ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ και ΟΜΟΡΩΝ Δήμων (εισηγητής το μέλος της Ε.Ε. κ. Μπουρνούς).

21. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την έκδοση της με αριθμ. 1584/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

22. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που αφορά την πλειοδοτική δημοπρασία του παλαιόχαρτου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

23. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για απολύμανση των Χώρων και Οχημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.