Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 25 Αυγούστου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 18ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης και παράτασης δύο μηνών στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 10207/10-08-2021 σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 9178/11.7.2023 Απόφασης Προέδρου για τη χορήγηση διευκρινήσεων στον Διαγωνισμό: «Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Ν. Ύδρας» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 9403/14.7.2023 Απόφασης Προέδρου για τη χορήγηση παράτασης υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό: «Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Ν. Ύδρας» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ΄ αριθμ.10876/9.8.2023 Απόφασης Προέδρου για τη χορήγηση διευκρινίσεων και παράτασης υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό: «Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Ν. Ύδρας» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ΄αρ. πρωτ. 10160/26.7.2023 Απόφασης Προέδρου για τη χορήγηση διευκρινίσεων στο Διαγωνισμό “Προμήθεια σάκων απορριμμάτων” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης διάρκειας εκτελεστικών συμβάσεων της ομάδας Δ της εταιρείας KERGON (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης διάρκειας εκτελεστικών συμβάσεων της ομάδας Η της εταιρείας HELESI (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 8. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του σχεδίου της κονσόλας τοπικής διαχείρισης της ομάδας Α της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για Αναπροσαρμογή συμβατικής τιμής & τροποποίηση του υπ. αριθμ. Πρωτ. 15213/24-11-2022 ΑΔΑ:22SYMV011669307 2022-11-24) Συμφώνου Προαίρεσης με τίτλο «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το πρόγραμμα συλλογής Βιοαποβλήτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing) πενταετούς διάρκειας» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 10. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και Δήμου Φυλής, με αντικείμενο την «Κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ζεστού νερού για τηλεθέρμανση, από την βιομάζα φυτικής ύλης προερχόμενης από τμήμα του όρους Πάρνηθας καθώς και κλαδεμάτων ελαιώνων και δεντροστοιχιών,  κειμένων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φυλής, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκληθεί καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή του Δήμου Φυλής και στην ευρύτερη περιοχή» (εισηγητής κ. Παππούς).
 11. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Κατασκευή χώρου για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής” (εισηγητής Α. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 12. Λήψη απόφασης έγκρισης 4ης τροποποίησης Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του ΕΔΣΝΑ έτους 2023  (εισηγητής Α. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 13. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄ αρ. 4199/04-04-2019 σύμβαση (εισηγητής Α. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 14. Λήψη απόφασης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής (εισηγητής Α. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 15. Έγκριση 1oυ, 2oυ & 3ου Πρακτικών Διεξαγωγής Διαγωνισμού ( Έλεγχος Εγγυητικών, Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς) για την «Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανημάτων, υπηρεσίες συντήρησης-επισκευής και Παροχής αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (MPS)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Λεβεντέρης).
 16. Έγκριση 1ου ,2ου και 3ου Πρακτικών Διεξαγωγής Διαγωνισμού (Έλεγχος Εγγυητικών, Δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών) για τον διαγωνισμό «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Λεβεντέρης).
 17. Έγκριση 3ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (αξιολόγηση φακέλων οικονομικών προσφορών) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Λεβεντέρης).
 18. Λήψη απόφασης έγκρισης 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 19. Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης λόγω θανάτου του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ Καρανταϊρη Παύλου του Τρύφωνα, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 20. Έγκριση ανάθεσης εντολής σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).