Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 18ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 18ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 30 Μαιου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 18ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης για την απόσυρση πρότασης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών δήμων της Περιφέρειας Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

 

 

(Το κατεπείγον της πρόσκλησης αιτιολογείται στο ότι πρέπει ν’ αποσυρθεί άμεσα η πρόταση χρηματοδότησης, προκειμένου να υποβληθούν πέντε (5) διακριτές προτάσεις με κατανομή ανά γεωγραφική περιοχή).