Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 17 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 17ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Ενημέρωση για την εξέλιξη του ηλεκτρονικού, διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής» και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

2. Έγκριση Απόφασης Προέδρου για παράταση καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ, ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

3. Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την σύναψη σύμβασης με τίτλο “Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής” και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

4. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Δενδροφύτευση και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου χώρων ΕΔΣΝΑ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

5. Ενημέρωση για την εξέλιξη της υπ’ αριθμ. 4199/04-04-1999 σύμβασης και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

6. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών 1 και 2 (δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνική προσφορά-οικονομική προσφορά και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη) για τον διαγωνισμό με τίτλο “Συντήρηση πρασίνου και αρδευτικού δικτύου εγκαταστάσεων ΕΔΣΝΑ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

7. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 2 (αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) για τον διαγωνισμό «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πανταζής).

8. Έγκριση Πρακτικού 2 (Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς- Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

9. Λήψη απόφασης έγκρισης 2ου Πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό “Παροχή υπηρεσιών φύλαξης Χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ (Εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ Φυλής)” (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαλλίρη).

10. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Στάδιο Β.ΙΙ Αποσφράγησης/ Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε “Πράσινο Εργοστάσιο» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).

11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος τροποποίησης της υπ. αρ. 6682/17-6-2020 σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων, Τμήμα 3» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

12. Λήψη απόφασης επί της οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

13. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης «Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).

14. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Χαϊδαρίου, βεβαίωσης ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” είναι συμβατές με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

15. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Σαλαμίνας, βεβαίωσης ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” είναι συμβατές με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

16. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Παιανίας (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

17. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Κρωπίας (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

18. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Αμαρουσίου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

19. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

20. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας για έλεγχο δηλώσεων τρίτων μετά από επιβληθείσα κατάσχεση (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

21. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 18/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.