Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 02 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 17ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 2. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Νήσου Ύδρας” (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση Μελέτης και Διακήρυξης για τον Διαγωνισμό “Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 5. Έγκριση Παράτασης της Σύμβασης με αντικείμενο «Μελέτες Ωρίμανσης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Κεντρικού Τομέα» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 6. Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών για την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε «Πράσινο Εργοστάσιο» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 7. Επιστροφή εγγυητικών επιστολών στην εταιρία Α. Καούσης ΑΕ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 8. Λήψη απόφασης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ.αρ. πρωτ. 7237/07.06.2021 Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 9. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 10. Λήψη απόφασης ενημέρωσης πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών και Δημοσίων έργων σχετικά με διαγωνισμούς αρμοδιότητας ΔΥΠΑ ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 11. Έγκριση του υπ. αριθμ.πρωτ. 6171/2022 Απόφασης Προέδρου για παροχή Διευκρινήσεων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της ΠΕ Πειραιά με ΣΔΙΤ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της αρχικής Σύμβασης Συμφωνία Πλαίσιο και των Εκτελεστικών αυτής Συμβάσεων (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 13. Λήψη απόφασης για τον Διαγωνισμό με θέμα: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 93993 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ Β, ως άγονου (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 14. Έγκριση του υπ. αριθμ.πρωτ. 6172/2022 Απόφασης Προέδρου για παροχή Διευκρινήσεων του έργου ««Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Αττικής με ΣΔΙΤ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αρβανίτης).
 15. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 14544/ 23.11.2021 σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία ΤΗΕ NEWTONS LABORATORY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ με αντικείμενο τις «Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας των δράσεων και πολιτικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων.(εισηγητής κ. Πανταζής).
 16. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ  Βαρβαρόπουλο Ιωάννη για την πληρωμή δαπάνης  Τεχνικού Ελέγχου  Οχημάτων (ΚΤΕΟ) του τμήματος ΔσΠ της Δ/νσης Ανακύκλωσης ποσού 500,00 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 17. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 18. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2021 στον Δ. Φυλής και στον Δ. Ασπροπύργου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της αρχικής Σύμβασης Συμφωνία Πλαίσιο και των Εκτελεστικών αυτής Συμβάσεων (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).
 20. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης «Υπηρεσιών συντήρησης πληροφοριακών Συστημάτων των κεντρικών γραφείων, αναβάθμιση αυτών και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων» (εισηγητής κ. Καραλιώτας).
 21. Έγκριση 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την «Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης, τύπου οικίσκου 6, 8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης-ζύγισης-καταγραφής» με α.α. 151487 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).
 22. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 23. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).