Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 17ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 17ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 21 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 17ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αρ. 4199/04-04-2019 Σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια – εγκατάσταση 3*500 Φ/β συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων – δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

  2. Επανασυγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 1076/01.02.2022, 16473/28.12.2021, 16489/28.12.2021, 16557/28.12.2021, 16558/28.12.21, 16479/28.12.2021, 16478/28.12.2021 και 8155/04.07.22 συμφωνιών-πλαίσιο (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης). 

     

    (Το κατεπείγον του θέματος επιβάλλεται στο ότι όσον αφορά το 1ο θέμα λήγει η Σύμβαση την 23-08-2023 και πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση, ενώ όσον αφορά το 2ο θέμα πρέπει να αντικατασταθούν τα παραιτηθέντα μέλη των Επιτροπών παρακολούθησης και Παραλαβής των συμφωνιών-πλαίσιο, προκειμένου να αποκατασταθεί η πληρότητα των Επιτροπών καθότι οι προμήθειες που περιλαμβάνονται στις εν λόγω συμφωνίες-πλαίσιο χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 20014-20 και πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31-12-2023).