Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 16 Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 16ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης επί της έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας για την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Α. Λιοσίων (ΕΜΑ) και μετατροπή του σε Πράσινο Εργοστάσιο» και έγκριση νέου χρονοδιαγράμματος (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 2. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης του Νομικού Συνεργάτη για μετάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων της ομάδας ζ’(εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής κος Παπασταμάτης).
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ης τροποποίησης Πίνακα Εκτελεστέων Έργων ΕΔΣΝΑ έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης σε αίτημα Σύμβασης προς απόρριψη αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης, όρων διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την “Προμήθεια μεταφορικής ταινίας απορριμμάτων με χοάνη τροφοδοσίας(εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 6. Λήψη απόφασης άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για τις «Υπηρεσίες φύλαξης χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ – εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ Φυλής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας  για την Προμήθεια & εγκατάσταση 3*500 Φ/β συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων & δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β΄ ΦΑΣΗΣ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος σύναψης σύμβασης συνεργασίας με τον Δήμο Αχαρνών για την μεταφόρτωση ογκωδών απορριμμάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για νέες συμβάσεις του Δήμο Περάματος με τον ΕΔΣΝΑ για την διαχείριση των ογκωδών και αποβλήτων Πρασίνου και οικιακών αποβλήτων με χρήση ειδικών containers (σκάφες) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου και 2ου Πρακτικού για το διαγωνισμό με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΑΡΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Καψιμάλη).
 12. Έγκριση Απολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 13. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 1ου Τριμήνου 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 14. Λήψη απόφασης έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Οικονομικού Έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 15. Λήψη απόφασης παροχής νομικής συνδρομής (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 16. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί ανακοπών κατά του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 17. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών μετά την έκδοση της παραπεμπτικής με αρ. Α4118/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).