Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 10 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 15ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

2. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων πρόσκλησης για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α ΦΥΛΗΣ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

3. Έγκριση των τευχών Β’ Φάσης Διαγωνισμού της σύμβασης με αντικείμενο την «παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και επαύξησης δυναμικότητας των μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής αρμοδιότητας Δνσης ΔΥΠΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος συστήματος ΑΕΚΚ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

6. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Αμοιβή για Υπηρεσίες Απορρύπανσης στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ΧΑΔΑ Κερατέας (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαλλίρη).

8. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Φυλής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

9. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Σαρωνικού (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

10. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Χαϊδαρίου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

11. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικών επιστολών στην εταιρεία ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

12. Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 4704/20-04-22, 4729/20-04-22 και 4832/27-04-22 Αποφάσεων Προέδρου για παροχή διευκρινήσεων της μελέτης «Ασφάλιση
Οχημάτων – Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

13. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας -οφιοαπώθησης – απολύμανσης των κεντρικών χώρων, όλων των εργοταξιακών χώρων &των οχημάτων λόγω του COVID-19 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

14. Έγκριση Πρακτικού (Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ PCR ανίχνευσης covid-19 για τους εργαζόμενους του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Αναστασόπουλος).

15. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαπίστωσης Επάρκειας Μέτρων Αυτοκάθαρσης» για την «Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης, τύπου οικίσκου 6,8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής.» με α.α. 151487 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).

16. Έγκριση 4ου πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού «Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού» για τις «Υπηρεσίες Υποστήριξης Δήμων Περιφέρειας Αττικής στην Υλοποίηση των προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή των Βιοαποβλήτων» με α.α. 153663 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).

17. Έγκριση συμμετοχής του ΕΔΣΝΑ στην έκθεση για την ημέρα Περιβάλλοντος.

18. Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με τους Δήμους Αίγινας, Ασπροπύργου, Μαραθώνα, Μοσχάτου-Ταύρου, Παπάγου-Χολαργού, Σπάτων-Αρτέμιδας με αντικείμενο την διάθεση κλαδοτεμαχιστών. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

19. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια έξυπνων κάδων οικιακής κομποστοποίησης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

20. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 418/2021 ΑΕΕ για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής για την υπ’ αριθμ. 14544/ 23.11.2021 σύμβαση μεταξύ ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία ΤΗΕ NEWTONS LABORATORY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ με αντικείμενο τις «Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας των δράσεων και πολιτικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

21. Λήψη απόφασης για τις συνολικές αποδόσεις των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2022 σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 02/22 και 03/22 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για την υποβολή αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της πρώτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

22. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το πρώτο Τρίμηνο του έτους 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

23. Λήψη απόφασης έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Οικονομικού Έτους 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

24. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Καπετάνο Δημήτριο για την πληρωμή δαπάνης για Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ποσού 2.100,00 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

25. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κ. Τοπχαρά Χριστόφορου του Ιωάννη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με βαθμό Β’ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

26. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την «Παροχή Υπηρεσιών Διενέργειας Μοριακών τεστ PCR ανίχνευσης COVID-19 για τους εργαζόμενους του Ε.Δ.Σ.Ν.Α» (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

27. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αρ. 16/2022 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

28. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγών ΕΔΣΝΑ κατά e-ΕΦΚΑ (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

29. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

30. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).