Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 7 Ιουλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 14ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης ήσσονος αξίας της Σύμβασης με αντικείμενο τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
  2. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ΄αρ.8626/30.6.2023 Απόφασης Προέδρου για τη χορήγηση διευκρινίσεων στο Διαγωνισμό “Κατασκευή Ολοκληρωμένης εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Ν.Ύδρας” (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
  3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8333/23-06-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012945156) σύμβαση (εισηγητής κ.Παπασταμάτης).
  4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Περιστερίου (εισηγητής κ. Παπασταμάτης).
  5. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού συλλογής χαρτιού 8-ετούς leasing και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού (εισηγητής κ.Παπασταμάτης).
  6. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια καφέ καπακιών κάδων οργανικών απορριμμάτων 240 λίτρων με βιο-φίλτρο (εισηγητής κ.Παπασταμάτης).
  7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Πρακτικού για το διαγωνισμό με τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΑΡΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ” (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
  8. Λήψη απόφασης επί του υπ. αριθμ. πρωτ. 7765/12-06-2023 αιτήματος (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).    
  9. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το πρώτο Τρίμηνο του 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
  10. Λήψη απόφασης για απόδοση αντισταθμιστικών οφελών στον Δήμο Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).