Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 31 Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 13ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης περί παράτασης των συμβάσεων που συνήφθησαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του COVID-19 (ΣΟΧ1/2021) μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού διαστήματος οκτώ μηνών (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δήμου Λαυρεωτικής για τη σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Λαυρεωτικής, με αντικείμενο το λειοτεμαχισμό και τη μεταφόρτωση ογκωδών κι πρασίνων απορριμμάτων και την έγκριση Σχεδίου Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).

3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

4. Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ» και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

5. Λήψη απόφασης καταβολής αντισταθμιστικών οφελών 2019 στον Δήμο Ασπροπύργου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

6. Λήψη απόφασης καταβολής αντισταθμιστικών οφελών 2020 στον Δήμο Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση Παραδοτέων της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

8. Λήψη απόφασης για τα αιτήματα επιστροφής εγγυητικών επιστολών των εταιριών: «ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ECO ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ και ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διακήρυξης της Α’ Φάσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διακήρυξης της Α’ Φάσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το πρόγραμμα συλλογής Βιοαποβλήτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς διάρκειας» ((εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

12. Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ. αρ. 5895/12.5.2021 αίτημα της κοινότητας Βιλίων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

13. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών – Τεχνικής Προσφοράς) για τον διαγωνισμό: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).

14. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

15. Ενημέρωση για τα παραδοτέα της επιδημιολογικής μελέτης (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.