Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 25 Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 12ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών προσφορών και Οικονομικών προσφορών για την Ανάδειξη του Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Αμοιβή για υπηρεσίες ανάλυσης φυσικοχημικών παραμέτρων των υπογείων υδάτων για περιβαλλοντικό έλεγχο» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αρβανίτης).
 2. Έγκριση Μελέτης για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την υποστήριξη αξιολόγησης των τοπικών δράσεων των ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής στο τομέα πρόληψης-επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης αποβλήτων (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΠΕ κα Ασημακοπούλου).
 3. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, βεβαίωσης ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” είναι συμβατές με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 4. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Μεταμόρφωσης, βεβαίωσης ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” είναι συμβατές με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 5. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Μεταμόρφωσης, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Δημιουργία δικτύου Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους στον Δ. Μεταμόρφωσης» που περιλαμβάνεται προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι συμβατή με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 6. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, βεβαίωσης ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” είναι συμβατές με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 7. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Πειραιά, βεβαίωσης ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” είναι συμβατές με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 8. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Χαϊδαρίου, βεβαίωσης ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” είναι συμβατές με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 9. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Ιλίου (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 10. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Νέας Ιωνίας (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
 11. Έγκριση Απόφασης Προέδρου για παροχή διευκρινίσεων σε ερώτημα που τέθηκε επί της διακήρυξης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 12. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για παράταση της υπ. αρ. 372/2020 ΑΕΕ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 13. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ » (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 14. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τον διαγωνισμό «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ &ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης φθορών στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαλλίρη).
 16. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ου Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών – Τεχνικής Προσφοράς) με τίτλο Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).
 17. Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγου κ. Καπετάνου Δημήτριο (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 18. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μετά τις με αρ. 1610 και 1611/2020 αποφάσεις του ΣτΕ για τα τέλη κυκλοφορίας (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 19. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεων σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 20. Λήψη απόφασης έγκρισης απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ για άσκηση ένδικων βοηθημάτων και παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους για την παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.