Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 4 Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (A’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 και την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Εγκ. 426/77233/13.11.2020. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 11ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ    ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ»  (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).

 2. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ομάδα A3 Πλαίσια/αρμοδιότητα Δ/νσης ΔΥΠΑ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).

 3. Λήψη απόφασης έγκρισης τεύχους 7 της μελέτης εφαρμογής του έργου με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).

 4. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ου πρακτικού (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) για τις «Υποστηρικτικές εργασίες λειοτεμαχισμού ΟΕΔΑ Φυλής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος ΕΔΔ κα Κοτσεκίδου).

 5. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ου πρακτικού (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης/αρ. ΕΣΗΔΗΣ 155372) για τις «Yπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων» (εισηγήτρια η Πρόεδρος ΕΔΔ κα Κοτσεκίδου).

 6. Έγκριση 3ου Πρακτικού για το διαγωνισμό «Εργασίες Απομάκρυνσης Διάσπαρτων Απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος ΕΔΔ κα Καψιμάλη).

 7. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Αιγάλεω (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

 8. Παροχή γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί του υποβληθέντος επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Πειραιά (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

 9. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με το  ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

 10. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στο Δήμο Πετρούπολης βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με το  ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

 11. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τον εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση, μετατροπή και λειτουργία της εγκατάστασης θερμικής επεξεργασίας Ε.Α.Υ.Μ. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

 12. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2021 στους οχλούμενους Δήμους (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

 13. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλων σε Επιτροπές του ΕΔΣΝΑ για προμήθειες, εργασίες και ενστάσεις, σύμφωνα με το νόμο 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4782/21(εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

 14. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ. αρίθμ. 560/20 απόφασης της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

 15. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το μίσθωμα στο αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

 16. Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων οχημάτων και μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

 17. Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την «Ασφάλιση Οχημάτων – Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

 18. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Σαλαμίνας για τη σύναψη Σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Σαλαμίνας με αντικείμενο το Λειοτεμαχισμό και την Μεταφόρτωση Ογκωδών και Πράσινων Απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

 19. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τις “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”  (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

 20. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τις “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

 21. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την “Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού επεξεργασίας” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

 22. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών για την “Προμήθεια έξυπνων κάδων οικιακής κομποστοποίησης” (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Πανταζής)

 23. Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Υπηρεσίες Υποστήριξης Δήμων Περιφέρειας Αττικής στην Υλοποίηση των προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή των Βιοαποβλήτων» με α.α. 153663 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παπασταμάτης).

 24. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

 25. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεως σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αποσταλεί το Link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.