Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής που θα γίνει στα γραφεία του, οδός Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, στις 14-062024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους σε Επιτροπές Παραλαβής Υπηρεσιών για τη σύμβαση με τίτλο «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στις ΟΕΔΑ Δυτ. και Ανατ. Αττικής, τους ανενεργούς-αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού-ΤΜΗΜΑ 1 και ΤΜΗΜΑ 2» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

2. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπ’ αριθμ. 10207/2021 σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σχιστού» καθώς και της 1ης τροποποιητικής Σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου υπ΄ αριθμ. 10557/11-8-2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Νίκαιας-Ρέντη με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού, μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Μεγαρέων για τη σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας με αντικείμενο την παροχή εξοπλισμού για λειοτεμαχισμό, μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για τη σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης πράσινων αποβλήτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για τη σύναψη νέας Σύμβασης Συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος λειοτεμαχισμου και μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για τη σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας με αντικείμενο την παροχή εξοπλισμού για λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση των ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Σπετσών για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων καθώς επίσης και μεταφόρτωση σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων και έγκριση σχεδίων σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

9. Λήψη απόφασης κατόπιν αιτήματος του Δήμου Σαλαμίνας με υπ΄αριθμ. 17019/12/12/2023 για σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

10. Πρόταση Ενεργοποίησης Προαίρεσης της υπ’ αριθμ. 8712/12-07-2022 Σύμβασης «Ασφάλισης Οχημάτων – Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

11. Αίτημα μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης που αφορά την με Α.Π. 3025/08-03-2023 σύμβαση με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης Εξειδικευμένου Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού» από την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).

12. Τροποποίηση των προθεσμιών υλοποίησης της ΑΠ 11900/22-09-2022 Σύμβασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: ΕΔΣΝΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» και αντικατάσταση μελών επιτροπής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης).

13. Λήψη απόφασης για την εγγραφή του ΕΔΣΝΑ στο Δίκτυο των ΦΟΔΣΑ και ορισμός εκπροσώπων στο Δίκτυο (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

14. Λήψη απόφασης μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της υπ. αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 7585 με αντικείμενο «Προμήθεια Κλαδοτεμαχιστών» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

15. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Συντήρηση Οχημάτων Ανακύκλωσης & Συλλογής Βιοαποβλήτων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

16. Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας της υπ’ αριθμ. 8206/2023 προαίρεσης για τις «Yπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

17. Λήψη απόφασης τροποποίησης ήσσονος σημασίας της υπ’ αριθμ. 8206/2023 προαίρεσης για τις «Yπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

18. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Λειτουργία ΧΥΤ Κυθήρων – Αντικυθήρων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

19. Λήψη απόφασης σε αίτημα παραχώρησης οχήματος έλξης ημιρυμουλκούμενου του Δήμου Κυθήρων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

20. Λήψη απόφασης αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής παραλαβής λόγω συνταξιοδότησης η οποία αφορά την σύμβαση με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης χώρων ΕΔΣΝΑ- εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ Φυλής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

21. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Νικόλαο Σερέπα για την πληρωμή δαπάνης Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος (ΚΤΕΟ) και έκδοσης πιστοποιητικού ADR Δ/νσης Δ.Υπ.Α. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

22. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Αθανασίου Δέρδα για την πληρωμή δαπάνης Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος (ΚΤΕΟ) και έκδοσης πιστοποιητικού ADR Δ/νσης ΣΜΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

23. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τέταρτο Τρίμηνο του 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

24. Έγκριση Απολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

25. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2024 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

26. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής του ΕΔΣΝΑ έτους 2024 και ορισμός υπολόγου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

27. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης αξίας ανακυκλώσιμων υλικών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

28. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του κ. Πανταζή Δημητρίου του Βασιλείου, υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών και βαθμό A’» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

29. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κας Σιούτη Παγώνας του Ιωάννη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού, με βαθμό Β΄» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

30. Λήψη απόφασης καταβολής εξόδων παράστασης στον Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

31. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

32. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση προσφυγής κατά απόφασης επιβολής προστίμου (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).