Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 10ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 10ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 28 Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 10ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης περί παράτασης των συμβάσεων που συνήφθησαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του COVID-19 (ΣΟΧ1/2021 και ΣΟΧ2/2021), μέχρι και την 31η Μαΐου 2022 (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

2. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 4ου Τριμήνου 2021 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).


(Τα κατεπείγοντα της πρόσκλησης αιτιολογούνται καθώς όσον αφορά το 1ο θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η εν λόγω απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής πρέπει να έχει ληφθεί το αργότερο μέχρι και την 31-03-2022 ενώ όσον αφορά το 2ο θέμα πρέπει να γίνει άμεσα η παρακράτηση των εισφορών προς το Υπουργείο για να αποδοθούν τα αντισταθμιστικά των οχλούμενων Δήμων ).


Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.