Προμήθεια συμπληρωματικού κινητού εξοπλισμού Προγράμματος Συλλογής Χαρτιού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας – Διευκρινήσεις –(Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 213156 (ΟΜΑΔΑ Α), 214133 (ΟΜΑΔΑ Β), 214138 (ΟΜΑΔΑ Γ))