Προμήθεια και εφαρμογή ειδικού χημικού βιοκτόνου (ευρέου φάσματος) – Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 198439)