Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανημάτων και Υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής και παροχής αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (MPS) – Απόφαση Προέδρου για αλλαγή καταληκτικής και αποσφράγισης διαγωνισμού – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 195260)