Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις υπηρεσίες φύλαξης των χώρων του ΕΔΣΝΑ – Η Διακήρυξη του διαγωνισμού