Παροχή διευκρινήσεων στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Λειτουργίας, Συντήρησης και Επαύξησης Δυναμικότητας Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής». (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104117)