Ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης βιοαποβλήτων