Νομοθεσία

Στην ενότητα αυτή έχει ενταχθεί το βασικό νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.