Μονάδες Βιοαερίου

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας του Β΄ Κ.Π.Σ. και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ Κ.Π.Σ., εκτελέστηκε μια σημαντική επένδυση συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από το βιοαέριο που παράγεται από τα αστικά απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α.

Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, ο οποίος ανήκει στην εταιρία: ΒΙΟΑΕΡΙΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΒΕΑΛ) Α.Ε.:

1. Η πρώτη φάση, εγκατεστημένης ισχύος 13,8MW και καθαρής εξαγωγικής δυναμικότητας 13,0MW, λειτουργεί με το βιοαέριο του Χ.Δ.Α. και Χ.Υ.Τ.Α. Ι Άνω Λιοσίων βρίσκεται σε λειτουργία από το Μάρτιο 2001.
2. Η δεύτερη φάση, εγκατεστημένης ισχύος 9,7MW και καθαρής εξαγωγικής δυναμικότητας 9,0MW, λειτουργεί με το βιοαέριο του Χ.Υ.Τ.Α. ΙΙ Άνω Λιοσίων. Επιπρόσθετα η εγκατάσταση αυτή παρέχει την απορριπτόμενη θερμική ενέργεια από το ζεστό νερό που χρησιμοποιείται για την ψύχη των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στην παρακείμενη εγκατάσταση επεξεργασίας των στραγγισμάτων του ΕΔΣΝΑ, που κατασκευάστηκε στα πλαίσια του έργου του Χ.Υ.Τ.Α. ΙΙ. Η εγκατάσταση βρίσκεται σε λειτουργία από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2005.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού ανέρχεται σε 23,5MW, γεγονός που καθιστά το έργο ένα από τα μεγαλύτερα του είδους. Η εγκατάσταση λειτουργεί με την υποστήριξη του ΕΔΣΝΑ.

Το ύψος των υφιστάμενων επενδύσεων ανήλθε στα 36,5 εκατ. € και η υλοποίηση τους χρηματοδοτήθηκε και από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την εγκατάσταση πωλείται στον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), ενώ παράγεται και θερμική ενέργεια από την απορριπτόμενη θερμότητα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με τη μορφή ζεστού νερού.

Ο σταθμός συμπαραγωγής τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια καθημερινά την λειτουργία αυτού του σύνθετου περιβαλλοντικού έργου, η οποία ισοδυναμεί με 2.500 τόνους πετρελαίου κίνησης ετησίως ή 400 λίτρα πετρελαίου κίνησης ωριαίως, οδηγώντας στην μείωση των λειτουργικών δαπανών της εγκατάστασης του ΕΔΣΝΑ έως και 1.750.000 € ετησίως.

Ο ΕΔΣΝΑ ακόμη επωφελείται από τη διαχείριση του βιοαερίου, καθώς μόνο από την κατασκευή του δικτύου διαχείρισης του βιοαερίου εξοικονομήθηκαν πόροι της τάξης των 4 εκατ. €, ενώ σε ετήσια βάση εξοικονομούνται περί τα 100.000 € για τη λειτουργία και τη συντήρησή του.

Ο πρώην Δήμος Άνω Λιοσίων και σημερινός Καλλικρατικός Δήμος Φυλής, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία για την υλοποίηση του έργου διασφαλίζει για τους δημότες του από την ανεξέλεγκτη διαφυγή των αέριων ρύπων και ειδικότερα του μεθανίου που προκύπτει από την διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης των απορριμμάτων εντός του Χ.Υ.Τ.Α.

Επίσης, επισημαίνεται ότι ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο αξιοποιεί ποσότητες βιοαερίου της τάξης των 10.500 κυβικών μέτρων ωριαίως ή 88 εκατ. κυβικά μέτρα βιοαερίου ετησίως. Η καύση του βιοαερίου από μόνη της και η μείωση της δραστικότητας του μεθανίου μέσω της μετατροπής του σε διοξείδιο του άνθρακα (μείωση δραστικότητας κατά 21 φορές) ισοδυναμεί με την αποφυγή εκπομπής στην ατμόσφαιρα ισοδύναμης ποσότητας 940.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (φαινόμενο θερμοκηπίου).

Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση, η οποία υποκαθιστά παραγωγή από συμβατικά καύσιμα, ανέρχεται σε 150.000MWh ετησίως, δηλαδή η υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων οδηγεί σε αποφυγή έκλυσης στην ατμόσφαιρα πρόσθετης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα της τάξης των 128.000 τόνων ετησίως.

Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση ισούται με την ενέργεια που καταναλώνουν 30.500 οικογένειες ετησίως.