Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων

Στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Φυλής λειτουργούν δυο Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ), με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από διαφυγές.

Η πρώτη και παλαιότερη Μ.Ε.Σ. Λιοσίων ανήκει στους μη ενεργούς  πλέον ΧΥΤΑ Ι, ΧΥΤΑ ΙΙ & ΧΔΑ των Άνω Λιοσίων, και η δεύτερη κατασκευάστηκε για να διαχειρίζεται τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ Φυλής Α’ & Β Φάσης.

Για τη σωστή συγκέντρωση των στραγγισμάτων έχουν κατασκευαστεί στους ΧΥΤΑ, έργα στεγάνωσης, στρώσεις αποστράγγισης στον πυθμένα και τα πρανή του χώρου, δίκτυο αγωγών συλλογής στραγγισμάτων στον πυθμένα και τα πρανή και φρεάτια συλλογής στραγγισμάτων.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Φυλής Α’ Φάσης Αντίστροφης Όσμωσης δυναμικότητας 200 κ.μ / ημέρα λειτουργεί από το 2010 και έχει ως σκοπό την συλλογή, την μεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση, και την επεξεργασία των  στραγγισμάτων που παράγονται στον ενεργό ΧΥΤΑ Φυλής Α’ Φάση, που δέχεται καθημερινά τα «Αστικά Στερεά Απόβλητα» των δήμων όλης της Αττικής.

Στον εξοπλισμό της Μ.Ε.Σ. Φυλής συγκαταλέγονται αντλιοστάσια συλλογής στραγγισμάτων, που μεταφέρουν μέσα από αγωγούς τα στραγγίσματα σε απόσταση 1.200 μέτρων περίπου, όπου και βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της αποθήκευσης και επεξεργασίας.

Η Μ.Ε.Σ. Φυλής Α’ Φάσης διαθέτει έξι δεξαμενές από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικής χωρητικότητας 4.000 κ.μ. περίπου. Τις δεξαμενές όπου αποθηκεύονται προσωρινά τα στραγγίσματα διαδέχεται ο εξοπλισμός της προ-επεξεργασίας (αερισμός και κατακράτηση αιωρούμενων στερεών) και η Μονάδα Αντίστροφης Όσμωσης, ονομαστικής δυναμικότητας 200 κ.μ. / ημέρα, που αποτελεί και την «καρδιά» του συστήματος της επεξεργασίας.

Η Μ.Ε.Σ. Φυλής Α’ Φάση διαθέτει ακόμη μια «Μονάδα Εξάτμισης» που λειτουργεί «υπό κενό» για την περαιτέρω συμπύκνωση της άλμης (concentrate) που παράγεται ως παραπροϊόν από την Μονάδα Αντίστροφης Όσμωσης, καθώς και δυο κτήρια όπου στεγάζεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της εγκατάστασης.

Η Μ.Ε.Σ του ΧΥΤΑ  Άνω Λιοσίων διαθέτει δεξαμενές χωρητικότητας 1.500 κ.μ. περίπου, αλλά και δυο Μονάδες Αντίστροφης Όσμωσης (Μ.Α.Ο.) ονομαστικής δυναμικότητας 200 κ.μ. / ημέρα η κάθε μια. Διαθέτει επίσης τέσσερεις μονάδες εξάτμισης κενού τύπου συνολικής ονομαστικής δυναμικότητας 200 κ.μ. / ημέρα, που έχουν ως ρόλο την συμπύκνωση της άλμης (ανάκτηση υγρασίας) που παράγεται από τις δυο  Μ.Α.Ο. της Μ.Ε.Σ.

Το θερμαντικό μέσο που χρησιμοποιείται για την αύξηση της θερμοκρασίας των στραγγισμάτων είναι ζεστό νερό του κυκλώματος ψύξης των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου που μέσω κατάλληλων εναλλακτών θερμότητας και μονωμένων αγωγών οδηγείται στην είσοδο των μονάδων εξάτμισης.

Η ΜΕΣ του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων διαθέτει ακόμη «κτήριο ενέργειας» όπου στεγάζεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.

 Λόγω της μείωσης των στραγγισμάτων που συλλέγονται από το δίκτυο στραγγισμάτων του αποκατεστημένου ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) των Άνω Λιοσίων, η Μ.Ε.Σ. Φυλής Α’ Φάση έχει την δυνατότητα να «συλλειτουργήσει» με την Μ.Ε.Σ. του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Άνω Λιοσίων.

Η υδραυλική διασύνδεση των δυο αυτών εγκαταστάσεων, επιτρέπει την επεξεργασία μέρους των στραγγισμάτων του «ενεργού» ΧΥΤΑ Φυλής από την Μ.Ε.Σ. του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Άνω Λιοσίων.