Μελέτη, Διακήρυξη και περίληψη διακήρυξης διεξαγωγής Δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την “Εκποίηση παλαιοχάρτου από το πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή του ΕΔΣΝΑ”.