Λαμβάνοντας υπ’ όψιν από 30/9/2020 (αρ. πρ. 11777/30.9.2020/ΕΔΣΝΑ) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Τμήμα A’ και Τμήμα Β΄

Τμήμα A’ (Προμήθεια κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης – ευαισθητοποίησης – επιβράβευσης με περιφερειακές κονσόλες διαχείρισης γωνιών ανακύκλωσης και συστημάτων επιφανειακών και υπογειοποιημένων κάδων) και το Τμήμα Β΄ (Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης 6, 8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής) της υπ’ αριθμ. 6945/23.06.2020 διακήρυξης, το οποίο εκδόθηκε στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 93874 και 93993 για την σύναψη συμφωνίας πλαισίου με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων, μετά από μήνυμα Οικονομικού Φορέα με το οποίο δηλώνεται ότι λόγω προβλήματος του ΕΣΗΔΗΣ δεν κατόρθωσε να υποβάλει την ηλεκτρονική του προσφορά στις 25/09/2020, ορίζουμε ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στην Ομάδα A’ και στην Ομάδα Β’ του διαγωνισμού τη Τετάρτη 7.10.2020 και ώρα 10:00 π.μ..