Προσκλήσεις 4ης και 5ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου και 39ης συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζουν τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα, 7ος όροφος) και ώρες 7 το πρωί (Ε.Ε.), 10 και 12 αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω :

39η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

 1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Τοπικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Σαρωνικού» (εισηγητής, αναπληρωτής προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών κ. Θεόδωρος Ζαρμπούτης).
 2. Ενημέρωση για τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Αναστάσιος Ζαννιάς).
 3. Ενημέρωση για τον καθορισμό της ετήσιας εισφοράς των Δήμων μελών του ΕΔΣΝΑ  για τα έτη 2012 και 2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 4. Ενημέρωση για τον καθορισμό της ετήσιας εισφοράς των Δήμων μελών του ΕΔΣΝΑ για το έτος 2014 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 5. Ενημέρωση για την επιβολή αντισταθμιστικών οφελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4164/2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση & επισκευή διατάξεων ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών ζυγιστηρίου ΣΜΑ Σχιστού», ποσού 8.856,00€ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πληρωμής μισθωμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος στη θέση «Λακκώματα» Σχιστού Σκαραμαγκά, για το Περιβαλλοντικό Πάρκο του Σχιστού, ποσού 34.100,00€ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 8. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση  της υπ’ αρ. 95/2011 απόφασης της Ε.Ε του πρώην Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α, νυν Ε.Δ.Σ.Ν.Α  για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 9.  Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 142/13 ΑΕΕ ,που αφορά την σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 10. Ενημέρωση για έκδοση δικαστικών αποφάσεων και λήψη απόφασης (εισηγητής, νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ, κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).
 11. Ενημέρωση για δικαστικές εκκρεμότητες ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ, κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).
 12. Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε δικηγόρους (Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).                                                        

4η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΣΝΑ

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΕΔΣΝΑ.
 2. Λήψη απόφασης καθορισμού ετήσιας εισφοράς Δήμων μελών ΕΔΣΝΑ  για τα έτη 2012 και 2013.
 3. Λήψη απόφασης καθορισμού ετήσιας εισφοράς Δήμων μελών ΕΔΣΝΑ για το έτος 2014.
 4. Λήψη απόφασης επιβολής αντισταθμιστικών οφελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4164/2013. 

 5η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΣΝΑ

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης Οικονομικού Απολογισμού ΕΔΣΝΑ έτους 2012