Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εσόδων Εξόδων Οικονομικού Έτους 2014

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να δει τη συνοπτική κατάσταση Εσόδων Εξόδων Οικονομικού Έτους 2014 του ΕΔΣΝΑ, όπως αυτή εγκρίθηκε με την 651/2013 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και επικυρώθηκε με την 4563/3818/28-2-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Συνοπτική Κατάσταση